Sąlygos ir taisyklės

Bendrosios nuostatos

 1. Šios prekių pirkimo-pardavimo taisyklės ir sąlygos (toliau – Taisyklės), jas patvirtinus Pirkėjui (formuojant užsakymą, pažymėjus varnele, jog sutinkate su šios Svetainės Taisyklėmis) yra abiems šalims galiojantis teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo, apmokėjimo, pristatymo bei grąžinimo tvarka bei kitos su prekių pirkimu susijusios abiejų šalių atsakomybės.
 2. Pirkėjas, sukurdamas paskyrą Svetainėje, patvirtina, kad susipažino su šiomis Taisyklėmis. Nuo momento, kai Pirkėjas sukuria Paskyrą, tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma ilgalaikė pirkimo-pardavimo sutartis. Registracijos metu patvirtintos Taisyklės galioja visiems Pirkėjo pirkimams, iki tol, kol Svetainėje nėra paskelbtos atnaujintos Taisyklės. Taisyklės taip pat galioja visiems pirkimams, kurie atliekami be registracijos.
 3. Pardavėjas pasilieka sau teisę keisti, atnaujinti ar papildyti Taisykles. Pakeitus Taisykles, Pirkėjas apie tai bus informuojamas sekančio prisijungimo metu arba pirmojo pirkimo po pakeistų Taisyklių įsigaliojimo metu.
 4. Pirkėjas privalo susipažinti ir patvirtinti, kad sutinka su Pardavėjo Svetainėje skelbiama Privatumo politika.
 5. Jei Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pateikti dokumentus ar kitokią informaciją elektroniniu paštu, už teisingo ir veikiančio Pirkėjo elektroninio pašto pateikimą Pardavėjui, visais atvejais atsako pats Pirkėjas.

Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

 1. Pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma kiekvieno užsakymo metu. Ji laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas Svetainėje suformuoja prekių krepšelį, nurodo pristatymo adresą ir, jei yra, atlieka kitus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis – mokėjimo būdo pasirinkimas bei užsakymo patvirtinimas.
 2. Pirkimo-pardavimo sutartis galioja iki visiško šiose Taisyklėse numatyto abiejų Šalių įsipareigojimų įvykdymo.
 3. Pardavėjas pasilieka sau teisę kiekvieną Pirkėjo užsakymą saugoti Svetainės duomenų bazėje.

Pirkėjo teisės

 1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Svetainėje šiose Taisyklėse bei LR teisės aktuose nustatyta tvarka.
 2. Pirkėjas prekes gali užsakyti visą parą ištisus metus.
 3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.
 4. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties šių Taisyklių numatyta tvarka.
 5. Pirkėjas turi teisę pakeisti / grąžinti prekes šių Taisyklių numatyta tvarka.
 6. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Svetainės Privatumo politikoje bei LR teisės aktuose.

Pirkėjo įsipareigojimai

 1. Pirkėjas, užsisakydamas prekes Svetainėje, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Svetainės Privatumo politikos bei LR teisės aktų.
 2. Pirkėjas privalo susimokėti už užsakytas prekes šių Taisyklių numatyta tvarka.
 3. Pirkėjas, užsisakęs prekes, privalo atlikti apmokėjimą už jas per 48 val. nuo užsakymo suformavimo. Neatlikus apmokėjimo per šį terminą, Pardavėjas turi teisę manyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties ir anuliuoti Pirkėjo prekių krepšelį.
 4. Pirkėjas, registruodamasis Svetainėje bei pirkdamas prekes, privalo pateikti teisingus savo Asmens duomenis. Jiems pasikeitus, Pirkėjas privalo apie tai informuoti Pardavėją.
 5. Pirkėjas privalo vykdyti visas pareigybes, numatytas šiose Taisyklėse, Svetainės Privatumo politikoje ir LR teisės aktuose.

Pardavėjo teisės

  1. Pardavėjas turi teisę nutraukti arba laikinai sustabdyti Svetainės veiklą iš anksto apie tai nepranešęs Pirkėjui. Tokiu atveju – visi patvirtinti užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.
  2. Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų/prekių, siūlomų Svetainėje, apimtį, būdą, kainą. Pardavėjas turi teisę apmokestinti papildomas paslaugas ar jų dalį. Kai Pirkėjas su tuo nesutinka, jo užsakymas anuliuojamas.
  3. Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo užsakymą iš anksto apie tai jam nepranešęs, jei Pirkėjas neapmoka užsakymo per 2 (dvi) darbo dienas nuo jo suformavimo.
  4. Kai Pirkėjas bando pakenkti Svetainės saugumui, funkcionalumui, nevykdo įsipareigojimų ar siekia padaryti kitokią neigiamą įtaką Svetainės veiklai, Pardavėjas turi teisę apriboti, sustabdyti arba visai panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis Svetaine.
  5. Pardavėjas turi teisę talpinti nuorodas į kitus internetinius tinklapius, tačiau už jų turinį – neatsako.
  6. Pardavėjui kilus klausimų dėl Pirkėjo užsakymo, jis turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme ir/ar registracijos formoje nurodytais Pirkėjo kontaktais.
  7. Pardavėjas turi teisę išskaidyti Pirkėjo prekių krepšelį į atskirus užsakymus (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas pageidauja krepšelyje esančias prekes įsigyti vienu bendru užsakymu). Tokio išskaidymo atveju, papildomų paslaugų (pavyzdžiui, prekių pristatymo) kaina gali skirtis nuo papildomų paslaugų kainos, nurodytos konkrečios prekės aprašyme.
  8. Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Svetainės Privatumo politikoje bei LR teisės aktuose.

Pardavėjo įsipareigojimai

  1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir kituose Svetainės dokumentuose nurodytomis sąlygomis, suteikti Pirkėjui galimybę naudotis Svetainės paslaugomis.
  2. Pardavėjas įsipareigoja saugoti Pirkėjo teisę į privatumą ir neatskleisti tretiesiems asmenims Pirkėjo Asmens duomenų ar užsakymų istorijos (išskyrus atvejus, kurie numatyti Svetainės Privatumo politikoje).
  3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjui prekes bei priimti grąžinamas prekes šių Taisyklių nurodytomis sąlygomis.
  4. Jei Pardavėjas dėl nenumatytų aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui prekių per sutartą laiką, Pardavėjas privalo pasiūlyti analogišką arba kuo panašesnę prekę. Pirkėjui nesutikus priimti tokią prekę, Pardavėjas privalo jam grąžinti pinigus per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų ir atšaukti užsakymą.
  5. Pardavėjas privalo vykdyti visas pareigybes, numatytas šiose Taisyklėse, Svetainės Privatumo politikoje ir LR teisės aktų.

Prekių kainos ir apmokėjimo tvarka

   1. Kainos Svetainėje nurodomos eurais (įskaitant tuo metu galiojantį PVM dydį).
   2. Papildomos paslaugos (prekių pristatymas, užnešimas ir kt. papildomos paslaugos) į prekės kainą neįeina, jei Svetainėje aiškiai nenurodyta kitaip.
   3. Už užsakytas prekes, Pirkėjas gali atsiskaityti Svetainėje nurodytais būdais.
   4. Pardavėjas turi teisę Svetainėje bet kada keisti apmokėjimo būdą prieš tai neįspėjęs Pirkėjo.
   5. Pardavėjas gali bet kada keisti prekės kainą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas jau patvirtino užsakymą. Po Pirkėjo užsakymo patvirtinimo, prekės kaina negali kisti, nebent tai būtų dėl objektyvių, nuo Pardavėjo nepriklausančių priežasčių (pavyzdžiui, informacinių sistemų techninių klaidų). Tokiu atveju, Pirkėjas turi teisę nesutikti su pakitusia prekės kaina ir anuliuoti užsakymą. Anuliavus užsakymą, Pirkėjui privalo būti grąžinti pinigai (jei jis jau buvo apmokėjęs užsakymą).
   6. Pirkėjo prekės krepšelyje ir jo užsakymas saugomos 2 (dvi) darbo dienas (jei Svetainėje Pardavėjas nenurodo kitaip). Neapmokėjus prekių per šį laiką, Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo užsakymą prieš tai jo neįspėjęs.
   7. Gavus apmokėjimą už užsakytas prekes, pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo Pirkėjui terminas.
   8. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai (PVM sąskaitos faktūros ir/ar kiti dokumentai) būtų siunčiami registracijos (arba užsakymo) formoje Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu. Jei Pirkėjas pateikė netinkamą ar klaidingą elektroninį paštą ir dėl to negavo prekės pirkimo dokumentų, Pardavėjas už tai neatsako.
   9. Pardavėjas pasilieka sau teisę Pirkėjo asmeninėje Svetainės paskyroje talpinti jam išrašytas PVM sąskaitas faktūras.

Prekių grąžinimas

 1. Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes ir atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties per 14 (keturiolika) dienų apie tai pranešdamas Pardavėjui. Ši teisė netaikoma sutartims, nurodytoms LR Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje.
 2. Apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą Pirkėjas turi pranešti Pardavėjui užpildydamas Sutarties atsisakymo formą arba pateikdamas kitokį aiškų rašytinį pareiškimą Svetainėje nurodytais Pardavėjo kontaktais. Pranešimas laikomas gautu, kai Pardavėjas apie tai patvirtina Pirkėjui.
 3. 14 dienų prekės grąžinimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai Pirkėjui buvo įteikta prekė.
 4. Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės perdavimo dienos, pakeisti prekes analogiškomis tik kitokių matmenų, formų, spalvos prekėmis. Jei, keičiant prekę, susidaro kainų skirtumas, tai jį padengia Pirkėjas. Pirkėjas savo norą pasinaudoti šia teise išreiškia pranešime, kurį prideda kartu su grąžintomis prekėmis Pardavėjo nurodytais kontaktais.
 5. Pardavėjas, gavęs grąžintą prekę bei pirkėjo išreikštą  norą dėl prekės pakeitimo, privalo pakeisti ją analogiška preke (tik Pirkėjo nurodytu dydžiu, spalva, modeliu ar komplektacija). Jei Pardavėjas neturi galimybės pakeisti grąžintą prekę analogiška, tokiu atveju Pirkėjui per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų grąžinami pinigai.
 6. Pirkėjui pinigai grąžinami į jo nurodytą banko sąskaitą  (nebent Šalys susitaria kitaip).
 7. Grąžinamos prekės privalo būti nenaudotos, originalioje siuntoje, pilnos komplektacijos su visais pridėtais dokumentais ir nepraradusios prekinės išvaizdos. Jei grąžinama prekė buvo naudota, sugadinta, netvarkinga ar kitaip pažeista, Pardavėjas pasilieka sau teisę nepriimti grąžinamos prekė

Atsakomybė

 1. Pirkėjas atsako už registracijos ir/ar užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Visa atsakomybė už padarinius, kilusius dėl neteisingų duomenų pateikimo, atitenka Pirkėjui.
 2. Pardavėjas neatsako už nuostolius, kurie kilo dėl to, jog Pirkėjas nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika ar kitais Svetainėje pateiktais dokumentais, nors turėjo tokią galimybę.
 3. Jei Svetainėje pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių tinklapius, Pardavėjas už juose skelbiamą informacijos tikslumą, teisingumą bei turinį neatsako.
 4. Jei Pirkėjo registracijos duomenimis naudojasi trečiosios šalys, už trečiosios šalies veiksmus Pardavėjas neatsako.

Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

 1. Pardavėjas pasilieka sau teisę organizuoti įvairias akcijas, žaidimus, loterijas ir skelbti juos Svetainėje ir/ar siųsti juos Pardavėjo nurodytais kontaktais.
 2. Pardavėjas turi teisę keisti akcijų bei žaidimų sąlygas arba juos visai nutraukti.

Baigiamosios nuostatos

 1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
 2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
 3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, Šalių ginčai sprendžiami LR teisės aktų numatyta tvarka.